றொப் போர்ட் – ரொறோண்டோவின் மக்கள் திலகம்
Rob Ford - Toronto Mayor

றொப் போர்ட் – ரொறோண்டோவின் மக்கள் திலகம்

பலருக்கு இது விசனமாகவே இருக்கும். ஆனால் நான் மதிக்கும் மனிதருள் ரொறொண்டோவின் முன்னாள் நகர பிதா றொப்…

Continue Reading றொப் போர்ட் – ரொறோண்டோவின் மக்கள் திலகம்