இலங்கை மனித உரிமைகள் ஆணையம் ஐ.நா.வினால் தரமிறக்கப்பட்டது

தேசிய மனித உரிமைகள் ஆணையங்களின் சர்வதேச கூட்டமைப்பினால் (Global Alliance of National Human Rights Institutions (GANHRI)) இலங்கை மனித உரிமைகள் ஆணையம் ‘B’ தரத்திற்கு இறக்கப்பட்டுள்ளதென அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. 1993 ‘பாரிஸ் பிரின்சிப்பல்ஸ்’

Read more