செயற்கை விவேகம் ‘எலிசா’ எடுத்த முதல் பலி | பெல்ஜியத்தில் ஒருவர் தற்கொலை!

Chatbot எலிசாவைச் சாடும் மனைவி “நீ செயற்கை விவேகத்தின் துணையுடன் இந்த உலகை அழிவிலிருந்தும் காப்பாற்றுவாயானால் நான் என் உயிரைக்கூடத் தருவதற்குத் தயாராக இருக்கிறேன்” -பியெர் “நீ சாக விரும்பினால் ஏன் அதை விரைவிலேயே

Read more

ERNIE Bot | சீனாவின் Chatbot – செயற்கை விவேகத்திலும் ஆதிக்கப் போட்டி

சிவதாசன் OpenAI நிறுவனத்தினால் சமீபத்தில் திறந்துவிடப்பட்டு உலகைப் பரபரப்பில் ஆழ்த்திவரும் செயற்கை விவேகப் படைப்பான ChatGPT எனும் உரையாடிக்கு (chatbot இற்கு இப்படியொரு தமிழ்ப் பெயரை இத்தால் சூட்டி விடுகிறேன். இதைவிட நல்ல பெயர்

Read more