ஹார்வார்ட்

World

அமெரிக்காவிலிருந்து வெளிநாட்டு மாணவர்கள் திருப்பியனுப்பப்படமாட்டார்கள்!

தமது பல்கலைக்கழகக் கற்கைகளை 100% இணையவழியால் பெறும் வெளிநாட்டு மாணவர்கள் அமெரிக்காவிலிருந்து வெளியேறிவிடவேண்டும் என ட்றம்ப் நிர்வாகம் சென்ற வாரம் அறிவித்திருந்த திட்டத்தை இன்று மீளப்பெற்றுக்கொண்டுவிட்டது. கோவிட்-19

Read More