ஸ்டீவ் வொஸ்னியாக்

NewsTechnology & ScienceWorld

முதலாவது அப்பிள் கணனியின் விலை $400,000 – ஏலத்தில் விற்கப்பட்டது

தொழில்நுட்பம் அப்பிள் நிறுவனத்தின் ஆரம்ப நிறுவனர்களான ஸ்டீவ் ஜொப்ஸ் மற்றும் ஸ்டீவ் வொஸ்னியாக் ஆகியவர்களால் 1976 இல் உருவாக்கப்பட்ட முதலாவது அப்பிள் கணனி சமீபத்தில் அமெரிக்காவில், $400,000

Read More