ஷிரீன் மத்தியூஸ் | அமெரிக்க மத்திய அரசினால் நியமிக்கப்படும் முதல் இந்திய-அமெரிக்கப் பெண் நீதிபதி

தென் கலிபோர்ணிய மாவட்டத்தின் -மத்திய அரசின் நீதிபதியாக (US District Court Judge for the Southern District of California) இந்திய-அமெரிக்க வம்சாழியிப் பெண்ணான ஷிரீன் மத்தியூஸ் ஐ, ஜனாதிபதி ட்ரம்ப் நியமித்துள்ளார்.

Read more