வைத்தியன்

Health

நோயெதிர்ப்பு ஆற்றல் (Immune System) | தொழிற்பாடும் விளக்கமும்

மனிதரில் செயற்படும் நோயெதிர்ப்பு தொழிற்பாடு அற்புதமானது, புதிர் நிறைந்தது, சுவாரசியமானது. எமது உடலினுள் நிரந்தரமாகக் குடிகொண்டுள்ள காவல்துறை அது. உடலுக்குள் அனுமதியில்லாமல் வரும் எந்தவொரு கிருமியையும், பொருளையும்

Read More