வூஹான்

Health

சீனா, கோவிட்-19 ஆதாரங்களை மறைத்துவிட்டது – வூஹான் மருத்துவர்

உலகின் 95% மான தொற்றுக்கள் தவிர்க்கப்பட்டிருக்கலாம் – பேரா. ரேற்றம் ஜூலை 28, 2020: கொறோணாவைரஸ் மனிதரிலிருந்து மனிதருக்குத் தொற்றவாரம்பித்துவிட்டது எனத் தெரிந்த பின்னரும், சீன அரசு

Read More