விவிலிய நூல்

IndiaTamil History

தமிழ்நாட்டிலிருந்து திருடப்பட்ட 300 வருடப் பழமைவாய்ந்த முதல் தமிழ் விவிலிய நூல் லண்டனில் கண்டுபிடிப்பு!

1715 இல் பாத்தலோமியஸ் சீகன்ன்பால்க் எனும் பெயருடைய பாதிரியாரால் தரங்கம்பாடியில், தமிழில் முதலாவதாகப் பதிப்பிக்கப்பட்ட விவிலிய நூல், 2005 இல் தஞ்சாவூரிலுள்ள சரஸ்வதி மஹால் அருங்காட்சியகத்திலிருந்து காணாமல்

Read More