விண்கலம்

Science & Technology

விண்பாறையத் திசை திருப்பிய நாசாவின் விண்கலம்

பூமியை நோக்கி வேகமாக வந்துகொண்டிருக்கும் விண் பாறைகளைத் திசை திருப்புமுகமாக அமெரிக்காவின் விண்வெளி ஆராய்ச்சி நிறுவனத்தினால் (நாசா) பரீட்சார்த்த முயற்சியாக அனுப்பப்பட்ட ‘டார்ட்’ (DART) என்னும் விண்கலம்

Read More