வாகனம்

US & Canada

எச்சரிக்கை! | ஒன்ராறியோவாசிகள் தமது வாகன இலக்கத் தகடுகளைப் பதிவு செய்யவேண்டும்

பதியாதவர்களுக்கு $500 வரை அபராதம் விதிக்கப்படும் வாகன உரிமையைக் கொண்ட ஒன்ராறியோவாசிகள் தமது இலக்கத் தகடுகளைக் காலா காலம் அரசாங்கத்தின் உரிய திணைக்களத்தில் பதிவுசெய்யவேண்டுமென்ற விதியில் இந்த

Read More