வரவுசெலவுத்திட்டம்

NewsSri Lankaமாயமான்

இலங்கை | பசில் பிரதரின் முதலாம் வரவுசெலவுத் திட்டம்

மாயமான் இலங்கை ஜனநாயக சோசலிசக் குடியரசின் 76 ஆவது வரவுசெலவுத் திட்டத்தை அனுபவமில்லாத ‘பிரதர்’ பசில் பாராளுமன்றத்தில் சமர்ப்பித்திருக்கிறார். Not bad for a beginner. மொத்த

Read More