வயது போனவர்களுக்கு மட்டும்

Dr.Kanaga Sena, MDHealth

வயது போனவர்களுக்கு மட்டும் | நோய் தவிர்க்கும் மருத்துவம்

Dr. Kanaga Sena, MD Neuroligist, Yale School of Medicine, Bridgeport, CT. USA நாம் வயதில் முதிர்ச்சியெய்தும்போது எங்கள் உடல்களில் பல மாற்றங்கள் நிகழ்கிறது.

Read More