வன்னியின் செல்வன்

Articlesசிவதாசன்

வன்னியின் செல்வன் – அத்தியாயம் இரண்டு

மங்களரின் கனவு அசை சிவதாசன் ஏற்கெனவே அமளி துமளிப் பட்டுக்கொண்டிருந்த ரோஹண நாட்டின் ஆட்சிக்கு சோதிடர்களின் கூற்றுப்படி பல துர்நிமித்தங்கள் தோன்றின. எங்கே தூமகேது தோன்றப் போகின்றதோ

Read More