லிபியா

UncategorizedWorld

லிபியா | உலகின் அடுத்த போர்க்களம்

தயாராகும் வல்லரசுகள் சிரியாவின் நிர்மூலம் ஓரளவு முடிவுக்குக் கொண்டுவரப்பட்டுவிட்டது. வல்லரசுகள் தமது நவீன ஆயுதங்களைப் பரிசோதிக்க எடுக்கும் புதிய களமாக லிபியா தயாராகிக் கொண்டிருக்கிறது. கொறோணாவைரஸோடு உலகம்

Read More