றொஹிங்யா

NewsWorld

ரொஹின்ங்யா முஸ்லிம்களின் படுகொலைகளைத் தூண்டியமைக்காக முகநூல் மீது $150 பில்லியன் நட்டஈடு கோரி வழக்கு

இனப்படுகொலைக்கும், இடப் பெயர்வுக்கும் முகநூலின் தவறான செய்திகளும் காரணம் வன்முறைகளைத் தூண்டும் வகையான தகவல்களை முகநூல் கட்டுப்படுத்தாமையால் தான் மியன்மாரின் சிறுபான்மை இனமான றொஹிங்யா முஸ்லிம்களின் மீதான

Read More