றைஸ்ச்

HistoryWorld

ஜேர்மானியரின் நான்காவது இராச்சியம்? – நாஜிகளின் மீள் வருகை

சிவதாசன் வரலாறு சுழல்கிறது. ஹிட்லரின் ஆவி மீண்டும் உருக்கொண்டு அடுத்த தலைமுறை ஜேர்மானியர்களின் உடல்களில் புகுந்து உருக்கொள்ள வைக்கிறது. ஜேர்மனியில் கடந்த சில நாட்களில் கைதுசெய்யப்பட்ட 50

Read More