ருவிட்டர்

Science & Technologyமாயமான்

மோடிஜி வாழ்க!

மாயமான் முன்னர் எனக்கு மோடியைப் பிடிக்காது. ஆனால் இப்போது பிடிக்கும். எப்படி சணடை பிடிக்கும்போது பிடிக்காத (தற்காலிகமாக) மனைவியைச் சமைக்கும்போது பிடிக்குமோ (chauvinistic?) அப்படித்தான் மோடியையும் இப்போது

Read More
Science & Technologyசிவதாசன்

ருவிட்டர்: இலான் மஸ்கின் திரிசங்கு நிலை

சிவதாசன் ருவிட்டர் வடிவில் சனி இலான் மஸ்கைப் பிடித்துக் கொண்டது முதல் அவர் நித்திரை இல்லாமல் திரிகிறார். அசுரத் தவம் செய்து சிவனிடம் பெற்ற வரம் விரைவில்

Read More