எல்லாத் திருடர்களும் மோடியின் பெயரைக் கொண்டிருக்கிறார்கள் – ராஹுல் காந்தி

  • Post Category:INDIA

" எல்லாத் திருடர்களும் மோடி பெயரைக் கொண்டிருக்கிறார்கள் என்று சொன்னதன் மூலம் நான் எதையும் தவறாகச் சொல்லிவிடவில்லை"…

Continue Reading எல்லாத் திருடர்களும் மோடியின் பெயரைக் கொண்டிருக்கிறார்கள் – ராஹுல் காந்தி