ராமச்சந்திரா பரராஜசிங்கம்

Sri LankaWorld

துயரம்: ‘உலகத்தின் ஒளி விளக்கு’ தமிழ் மருத்துவர் பரராஜசிங்கம் மறைவு

அவுஸ்திரேலியாவின் ஆதிவாசிகள் முதல் ஜிம்மி கார்ட்டர் வரை அனுதாபம் முன்னாள் உலக சுகாதார நிறுவன பிராந்திய ஆலோசகரும், பார்வையிழப்புத் தவிர்ப்பிற்கான சர்வதேச நிறுவனத்தின் (International Agency for

Read More