யாழ்ப்பாணம் கலாச்சார நடுவம்

NewsSri Lanka

யாழ். கலாச்சார நடுவம் செப்டம்பர் 2019 இல் திறக்கப்படும்?

இந்திய அரசின் உதவியுடன் பிரதமர் விக்கிரமசிங்கவின் தேசியக் கொள்கைகள்,பொருண்மிய விவகாரங்கள், புனர் வாழ்வுமற்றும் மீளக்குடியேற்றம்,  வட மாகாணம் மற்றும் இளையோர் விவகாரம் அமைச்சின் தலைமத்துவத்தில் யாழ்ப்பாணத்தில் உருவாக்கப்பட்டு

Read More