யாழ்ப்பாணத்திற்கு ஆறு

Sri Lanka

‘யாழ்ப்பாணத்திற்கு ஆறு’ (River for Jaffna): அரசின் புதிய திட்டம்

பல தசாப்தங்களுக்கு முன்னர் ஒரு பொறியியலாளரால் பரிந்துரைக்கப்பட்ட ‘யாழ்ப்பாணத்திற்கு ஆறு’ எனப் பெயரிடப்பட்ட நீர் வழங்கும் திட்டத்தை மறு பரிசீலிக்க இலங்கை அரசு முன்வந்திருக்கிறது. இத்திட்டத்தை நடைமுறைப்படுத்த

Read More