மூங்கில் குருத்து

Health

மூங்கில் குருத்து ஒரு ‘போஷாக்குப் பொதி’-ஆய்வு

அகத்தியன் மூங்கில் குருத்துகள் ஆசியர்களின் உணவில் மிக முக்கியமான ஒன்று. இந்தியாவிலும் சில பகுதிகளில் மக்களால் மிகவும் விருப்பமாகச் சாப்பிடப்படும் ஒரு உணவு. மிகவும் சுவையானது மட்டுமல்ல

Read More