கோவிட் தொற்றின் பின் புலனாட்சிக் குறைபாடு (cognitive impairment)

20 வருட ஆயுள் மூப்பிற்குச் சமன் அகத்தியன் நீங்கள் கோவிட் பெருந்தொற்றினால் பாதிக்கப்பட்டவரா? உங்கள் ஞாபக சக்தி தொற்றுக்கு முன்னர் இருந்த அளவுக்கு கூர்மையாக இருக்கிறதா? தெரிந்த பலரது பெயர்கள் இப்போது ஞாபகத்துக்கு வருவதில்லையா?

Read more

ஞாபகசக்தியை அதிகரிக்க மாத்திரை – தூக்கத்தையும் அதிகரிக்கிறதாம்?

ஞாபக மறதியால் அவதிப்படுகிறீர்களா? உங்களுக்கு ஒரு மருந்திருக்கிறது. உங்களில் சிலர் இம் மாத்திரையை ஏற்கெனவே எடுத்துக்கொண்டுமிருக்கலாம். ரோக்யோ மெடிக்கல் அண்ட் டென்ரல் யூனிவேர்சிட்டி (Tokyo Medical and Dental University (TMDU)) எலிகளில் செய்த

Read more