முதுமையைத் தவிர்ப்பதர்க்கும் ‘தடுப்பு மருந்து’

எலிகளில் இப்பரிசோதனை வெற்றிபெற்றிருக்கிறது! மனித உடலில் வயது முதிர்வுக்குக் காரணமான கலங்களை அவற்றின் செயற்திறனைத் தக்கவைப்பதன் மூலம் ஆயுளை அதிகரிக்கமுடியுமா என விஞ்ஞானிகள் ஆராய்ந்து வருகிறார்கள். எலிகளில் இப் பரிசோதனை வெற்றிபெற்றிருப்பதால் மனிதரில் மரணமில்லா

Read more