முகநூல் நாணயம் | ஒரு குடை உலகக் கனவு நனவாகிறதா?
Photo Credit: Reuters

முகநூல் நாணயம் | ஒரு குடை உலகக் கனவு நனவாகிறதா?

'Bitcoin' என்று கேள்விப்பட்டிருப்பீர்கள். தொட்டுப்பார்க்க முடியாத ஒரு வகை 'மின் - நாணயம்'. சாதாரண அச்சிட்ட நாணயத்தைப்…

Continue Reading முகநூல் நாணயம் | ஒரு குடை உலகக் கனவு நனவாகிறதா?