மீரிஹன சம்பவங்கள்: இரும்புக் கம்பிகள், ஆயுதங்களுடன் வந்தவர்களைப் பொலிசார் தாக்கவில்லை – ஊடகவியலாளர்

இரும்புக்கம்பிகள் மற்றும் கூரான ஆயுதங்களுடன் தாமதமாக அங்கு வந்து சேர்ந்தவர்களைப் பொலிசார் தாக்கவில்லை ஊடகவியலாளர்கள் மார்ச் 31 அன்று மீரிஹனவில் நடைபெற்ற ஆர்ப்பாட்டத்தின்போது அதைப் பதிவுசெய்துகொண்டிருந்த ஊடகவியலாளர்களின் வாக்குமூலங்களின்படி ஆர்ப்பாட்டங்கள் ஆரம்பித்தபோது அமைதியாகவே அவை

Read more