மின்சார விமானம்

EnvironmentTechnology & Science

உலகின் முதல் மின்சார விமானம் | கனடாவில் பரீட்சார்த்த பறப்பு

டிசம்பர் 10, 2019 எரிபொருள் எதுவும் பாவிக்காது முற்று முழுதாக மின்சாரத்தில் இயங்கும் வணிக விமானமொன்று கனடா, வான்கூவரில் இன்று பரீட்சார்த்த பறப்பு செய்யப்பட்டது. வான்கூவர் நிறுவனமான

Read More