மிக்கெயில் கோர்பச்சேவ்

WorldWorld History

மிக்கெயில் கோர்பச்சேவ் 1931-2022

மக்களிடம் ஒழுக்கத்தையும், பொறுப்புணர்வையும் கொண்டுவர நான் என்னாலான முயற்சிகளை மேற்கொண்டேன். அது எனது சித்தாந்த விருப்பு. ஆட்சியாளரின் அதிகார்ப் பசியையும், அதைகாரத் திமிரையும் முடிவுக்குக் கொண்டுவரவேண்டிய தேவை

Read More