நவீன ஆயுதங்களை நாம் தயாரிக்க வேண்டும் | இராணுவத் தளபதி மஹேஷ் சேனநாயக்கா
Centre for Research and Development - Srilanka

நவீன ஆயுதங்களை நாம் தயாரிக்க வேண்டும் | இராணுவத் தளபதி மஹேஷ் சேனநாயக்கா

  • Post category:NEWS / SRILANKA

"பல் குழல் கணை ஏவிகள் (Multi-Barrel Rocket Launchers (MBRLs)) போன்ற நவீன ஆயுதங்களப் பெருமளவில் நாம்…

Continue Reading நவீன ஆயுதங்களை நாம் தயாரிக்க வேண்டும் | இராணுவத் தளபதி மஹேஷ் சேனநாயக்கா