மஹிந்த ராஜபக்ச்

Sri Lanka

மஹிந்த ராஜபக்சவின் மின்சாரக் கட்டண நிலுவை ரூ. 722,216. 77

தகவல் அறியும் உரிமைச் சட்டத்தின் (RTI) கீழ் விபரங்கள் பெறப்பட்டன றிஷார்ட் பதியுதீனின் ரூ. 970,128.82; பாதுகாப்பு படைகள், நிறுவனங்கள் ரூ.600 மில்லியன் – நிலுவைகள்! தகவல்

Read More