கோவிட் தொற்றின் பின் புலனாட்சிக் குறைபாடு (cognitive impairment)

20 வருட ஆயுள் மூப்பிற்குச் சமன் அகத்தியன் நீங்கள் கோவிட் பெருந்தொற்றினால் பாதிக்கப்பட்டவரா? உங்கள் ஞாபக சக்தி தொற்றுக்கு முன்னர் இருந்த அளவுக்கு கூர்மையாக இருக்கிறதா? தெரிந்த பலரது பெயர்கள் இப்போது ஞாபகத்துக்கு வருவதில்லையா?

Read more