மட்டக்களப்பு வளாகம்

News & AnalysisSri Lanka

ஹிஸ்புல்லாவின் ‘மட்டக்களப்பு வளாகம்’ புதியதொரு பல்கலைக்கழகமாக மாற்றப்படலாம்?

முன்னாள் கிழக்கு மாகாண பா.உ. ஹிஸ்புல்லாவினால் கிழக்கு மாகாணத்தில் நிறுவப்பட்ட ‘மட்டக்களப்பு வளாகம்’ எனப்படும் ‘பல்கலைக்கழகம்’, கொத்தலாவல பாதுகாப்பு பல்கலைக்கழகத்துடன் இணைக்கப்பட்டோ அல்லது தனியானதொரு பல்கலைக்கழகமாக மாற்றப்படவோ

Read More