பொலியூறெத்தேன்

Environment

பொலியூறெத்தேன் கழிவுகளை உண்ணும் பக்டீரியா- விஞ்ஞானிகள் கண்டுபிடிப்பு

மறு சுழற்சி செய்யமுடியாமல் குப்பை மேடுகளை நிரப்பும் பொலியூறெத்தேன் கழிவுகளை உண்ணும் பக்டீரியா நுண்ணுயிரிகளை விஞ்ஞானிகள் கண்டுபிடித்திருக்கிறார்கள். பொலிய்யூறெத்தேன் (polyurethane) எனப்படும் மூலப்பதார்த்தத்தில் செய்யப்படும் பிளாஸ்டிக் பண்டங்கள்

Read More