பொம்பே

LIFE

பொம்பேயில் திருடிய பொருட்களைத் திருப்பியனுப்பிய பெண்

துரத்தும் துரதிர்ஷடம் காரணமாம் கி.பி. 79 இல், இத்தாலியின் தென் பகுதியிலுள்ள வெசுவிசியஸ் என்னும் எரிமலை வெடித்ததால் புகைந்துபோன நகரம் பொம்பே. வெசிவியஸ் மலையடிவாரத்திலுள்ள பொம்பே தொல்பொருட்

Read More