பொதுபல சேனா

Sri Lanka

எடுத்த காரியம் முடிந்தது, பொதுபல சேனா கலைக்கப்படும் – ஞானசார தேரர்

நவம்பர் 20, 2019 தானும் வேறு சிலரும், சிங்கள பெளத்தர்களை ஒன்று சேர்த்தபடியால் தான் கோதபாயா ராஜபக்ச ஜனாதிபதியாக முடிந்தது. அக் காரியம் கைகூடியதற்குப் பின்னர் பொதுபல

Read More