ஒற்றுமையாகத் தமிழ் ஈழத்தைப் பிரித்துத் தந்தால் US$ 52 பில்லியன் வெளிநாட்டுக்கடனை அடைக்கப் புலம்பெயர் தமிழர் தயார்!

– ‘பைடனுக்கான தமிழர்கள்’ அமைப்பு சுமுகமாத் தமிழ் ஈழத்தைப் பிரித்துத் தந்தால் இலங்கையின் முழு வெளிநாட்டுக்கடனையும் தாம் தருவதற்குத் தயார் என அமெரிக்காவிலிருக்கும் புலம்பெயர் தமிழர் அமைப்பான ‘பைடனுக்கான தமிழர்கள்’ (Tamils for Biden)

Read more