பெட்டிப் பூனை

HumourLIFEScience & Technology

பூனை ஏன் பெட்டிகளை விரும்புகிறது?

வீட்டில் பூனயைக் காணவில்லையா? பக்கத்து வீட்டுப் பூனை தற்காலிகமாகக் கடத்திக்கொண்டு போயிருக்காவிடில், அநேகமாக எங்காவது ஒரு வெற்றுப் பெட்டியில் ஜாலியாகக் குந்திக்கொண்டு இருக்கலாம், தேடுங்கள். பூனைகளுக்கு பெட்டிகள்

Read More