புனிதவேல்

Art & Literature

தீர்ப்பு

சிறுகதை குமார் புனிதவேல் க.பொ.த. உயர்தரம் முடித்துவிட்டு ஊர்சுற்றித் திரிந்த சுந்தரத்துக்கு திடீரென்று அந்த உத்தியோகம் கிடைத்தது. ஊரில் உழாத மாடு, எங்கே போய் உழுதால் என்ன

Read More