புத்தாண்டு 2022

தலையங்கம் 2021 ஆம் ஆண்டைக் கடந்து வந்தது எல்லோருக்கும் பெரு மகிழ்ச்சி. 5.43 மில்லியன் உயிர்களைக் காவெடுத்துகொண்டு அது சென்றிருக்கிறது. இதுபோல் பல கொடிய வருடங்களை உலகம் கண்டு வந்திருக்கிறது. ‘குழப்பத் தத்துவம் (

Read more