பிளாஸ்டிக் கழிவு

Environment

15 மில்லியன் தொன் மைக்கிறோபிளாஸ்டிக் கடலினடியில் – அவுஸ்திரேலிய விஞ்ஞானிகள்

சூழல் அவுஸ்திரேலிய தேசிய விஞ்ஞானக் கழகத்தின் சமீபத்திய ஆய்வின்படி, சுமார் 15 மில்லியன் தொன் மைக்கிறோபிளாஸ்டிக் கழிவுகள் கடலினடியில் படிந்துபோயுள்ளதாக அறியப்படுகிறது. கட்லில் மிதக்கும் பிளாஸ்டிக் கழிவுகளோடு

Read More