பிறைடிள் பாத்

Real EstateUS & Canada

ரொறோண்டோ | வீட்டு உரிமையாளருக்கு $55,000 வாடகை பாக்கி!

ரொறோண்டோவின் அதி பணக்காரர் வாழும் பகுதியான பிறைடிள் பாத் (Bridle Path) இலுள்ள தமிழர் ஒருவருக்குச் சொந்தமான வீட்டில் வசிக்கும் வாடகைக் குடியிருப்பாளர் கடந்த பெப்ரவரி மாதத்திலிருந்து

Read More