பாரதியின் புதுமைப்பெண் வருகிறாள்…

10 மில்லியன் வருடங்களில் ஆணினம் முற்றாக அழிந்து போகலாம்-விஞ்ஞானிகள் அகத்தியன் பாலூட்டி விலங்கினங்களில் ஆண் பாலினத்தைத் தீர்மானிக்கும் நிறமூர்த்தமான (chromoisome) ‘Y’ விரைவில் இல்லாமல் போகலாம் என யப்பானில் நடைபெற்ற ஆய்வொன்று கூறுகிறது. அதற்காக

Read more