பாங்கொக்

NewsWorld

பாங்கொக்கில் தெருக்கூட்டுபவரின் கருணை

திட்டிறாட் கியோவா-ராம் பாங்கொக்கில் தெருக்கூட்டும் ஒரு பெண். தனது செல்ல நாய்க்குட்டியான ஷி-ட்சு வைத் தினமும் முதுகில் சுமந்தபடி வேலைக்குப் போகிறாள். அவல் வேலை செய்யும்போது முதுகில்

Read More