பட்டி வீதி

Worldசிவதாசன்

சீனாவின் கனவை உடைத்த கோவிட்-19 | பட்டி வீதி முன்னெடுப்பு (Belt Road Initiative) பிற்போடப்படுகிறது

அரசியல் அலசல்: சிவதாசன் 3.7 ட்றில்லியன் டாலர் செலவில், சீனா உலகம் முழுவதையும் தன் பொருளாதார பலத்தால் கட்டிப்போடலாம் என்று கண்ட கனவை அதன் குழந்தையான கோவிட்-19

Read More