பங்களாதேஷ்

NewsWorld

பங்களாதேஷ்| திருமணச் சான்றிதழிலிருந்து ‘குமரி’ என்ற சொல் நீக்கப்படவுள்ளது

27 Aug 2019: முஸ்லிம் திருமணச் சான்றிதள்களிலிருந்து ‘குமரி’ (virgin) என்ற சொல் நீக்கப்பட வேண்டுமென அந்நாட்டின் உச்ச நீதிமன்றம் தீர்ப்பளித்துள்ளது. இச் சொல் அவமானப்படுத்துவதாகவும் பாகுபாடு

Read More