நெகிழிக் கழிவு

EnvironmentNews & AnalysisWorld

சூழல் | நெகிழிக்கழிவை (பிளாஸ்டிக்) கட்டிடக் கல்லாக்கும் கென்யப் பெண்

  அமெரிக்கா மட்டும் 1 பில்லியன் இறாத்தல்கள் நெகிழிக் கழிவுகளை 96 நாடுகளுக்கு ஏற்றுமதி செய்திருக்கிறது. அவற்றில் கென்யாவும் ஒன்று. தற்போதைய அமெரிக்க நிர்வாகம் நெகிழிக் கழிவு

Read More