நியூறாலிங்க்

Science & Technology

நியூறாலிங்க்: இலான் மஸ்கின் மூளைக்கட்டுப்பாட்டுப் பரிசோதனைகள் தொடர்பாக அமெரிக்கா விசாரணை

ஒரு பரிசோதனைக்காக 80 பன்றிகளும் 2 குரங்குகளும் கொல்லப்பட்டன விலங்கு வதைச் சட்டங்களை மீறுகின்றது என்ற குற்றச்சாட்டுகளை முன்வைத்து இலான் மஸ்கின் நியூறாலிங்க் கோர்ப் நிறுவனத்தின்மீது அமெரிக்க

Read More