13 திருத்ததின் மூலம் வழங்கப்பட்ட அதிகாரங்கள் தமிழருக்குக் கொடுக்கப்படவேண்டும் | நவின் திசநாயக்க

அரையலமைப்பின் 13 வது திருத்ததின் மூலம் வழங்கப்பட்ட அதிகாரங்களைத் தமிழருக்கு வழங்குவதன் மூலம் தேசீயப் பிரச்சினைக்கு ஒரு சரியான தீர்வை எட்டலாம் என்று தான் கருதுவதாக தோட்டத் தொழில் அமைச்சர் நவின் திசநாயக்கா கூறியுள்ளார்.

Read more