உங்களை நினைவு கூர்கிறோம்…

நல்லதையே செய்வதற்கு நீங்கள் உங்களை அர்ப்பணித்தீர்கள். உங்கள் உணர்வுகளின் உந்துதலினாலா, ஆணவச் செருக்கினாலா, எளியவர்களைக் காப்பாற்ற வேண்டுமென்ற இரக்க சிந்தையினாலா அல்லது வெறும் அரசியல்வாதிகளின் ஈகோவைத் திருப்திப்படுத்தவா – எதற்குமாக இருக்கலாம்; ஆனால் போருக்குப்

Read more